Domki Victoria w Ustce

Regulamin Obiektu

Regulamin obiektu został przygotowany w trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

 1. “Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający zasady Rezerwacji Usług, a także
  prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.
 2. Usługodawca” – oznacza podmiot świadczący Usługi na rzecz Klientów, będący
  właścicielem Serwisu. Usługodawcą jest DANUTA GRACA-PRZYDATEK TURYSTYKA “VICTORIA” DANUTA GRACA-PRZYDATEK z siedzibą w PILE, NAD ŁĄKAMI, nr 7, 64-920 pod numerem NIP: 764 198 83 97
  REGON: 570364887 (dalej zwana również „VICTORIA”).
 3. “Obiekt” – Obiekt Usługodawcy znajdujący się pod adresem: Armii Krajowej 32, 76-270 Ustka w którym świadczone są Usługi.
 4. Administrator danych osobowych” – zgodnie z art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
  r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 – dalej zwanej
  „UODO”) oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w
  art. 3 UODO, decydujących o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
  Administratorem danych osobowych Klientów jest VICTORIA.
 5. Serwis” – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem
  Home – Domki letniskowe nad morzem Victoria (ustkawakacje.pl), umożliwiających Klientowi dokonanie Rezerwacji.
 6. „Klient” – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje Rezerwacji i zawiera z Usługodawcą
  Umowę w Serwisie.
 7. „Konto” – miejsce w Serwie, prowadzone dla Klienta przez Usługodawcę pod unikalną
  nazwą (adres e-mail), będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta
  oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 8. „Usługa” – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w Lokalu, na
  warunkach określonych na podstawie Rezerwacji.
 9. „Umowa” – zawierana przez Klienta z Usługodawcą umowa na świadczenie Usługi
  wybranej przez Użytkownika w ramach Rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Serwisu.
 10. „Formularz Rezerwacji” – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Klientowi
  dokonanie Rezerwacji, w szczególności poprzez podanie przez Klienta jego danych oraz
  określenie warunków świadczenia Usługi.
 11. „Rezerwacja” – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza
  Rezerwacji, określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
  Umowy z Usługodawcą.
 12. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017
  r. poz. 683)
 13. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 grudnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z
  2017 r. poz. 459).

§ 2
Wstęp

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania Serwisu, dokonywania Rezerwacji, prawa i
  obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy,
  jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis oraz świadczącego Usługi.
 2.  Każdy Klient z chwilą dokonywania Rezerwacji zobowiązany jest zapoznać się z treścią
  niniejszego Regulaminu.
 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na
  podstawie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 4. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści
  udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki
  towarowe Usługodawcy, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne
  prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy
  lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
  funkcjonowania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
  zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
  Klientów.
 6. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów uzyskać dostęp do
  Regulaminu pod adresem https://ustkawakacje.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/ 
 7. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta
  Klient spełnia minimalne wymagania techniczne.

§ 3
Zasady korzystania z Serwisu i dokonywania Rezerwacji

 1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Serwis ma na celu umożliwienie Klientowi złożenie Rezerwacji i zawarcie Umowy.
  Rezerwacja może być złożona, a Umowa zawarta przez Klienta także w inny sposób
  przewidziany prawem i zgodnie z wyborem Klienta, w tym za pośrednictwem poczty
  elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Usługi rezerwowane przez Klienta świadczone są przez Usługodawcę.
 4. Klient dokonuje Rezerwacji w Serwisie za pomocą Formularza Rezerwacji, wybierając
  rodzaj Usługi, datę, godzinę oraz czas realizacji Usługi.
 5. W trakcie dokonywania Rezerwacji Klient:
  a. oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego
  postanowienia oraz dobrowolnie przystąpił do korzystania z usług Serwisu,
  b. oświadcza, iż dane osobowe które podał dokonując Rezerwacji są zgodne z prawdą
  oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta
  dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO),
 6. Klient może dokonać Rezerwacji dowolnej ilości Usług.
 7. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia dokonywania Rezerwacji przez Klienta
  poprzez kliknięcie przycisku „ZAREZERWUJ”.
 8. Przez dokonanie Rezerwacji rozumie się wypełnienie Formularza Rezerwacji znajdującego
  się na stronie Serwisu. Poprawnie dokonana Rezerwacja powinna zawierać:
  a. dane kontaktowe Klienta, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  b. wskazanie zamawianej Usługi,
  c. akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu realizacji Usługi, w tym prawidłowego dokonania Rezerwacji.
 9. Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy na podany przez siebie
  podczas dokonywania Rezerwacji adres mailowy.
 10. Wszystkie ceny podane w Serwisie są wartościami  wyrażonymi w złotych polskich
  i zawierają podatek VAT.
 11. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta
  Rezerwacji. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie,
  wprowadzania nowych Usług do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji
  promocyjnych na stronie Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie
  dotyczy Rezerwacji, które zostały już złożone i opłacone.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od świadczenia Usług w sytuacji, gdy
  podana cena Usługi będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu
  teleinformatycznego.
 13. Usługi mogą być ograniczone ilościowo. Realizacja Rezerwacji obejmujących takie Usługi
  odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych Rezerwacji na te Usługi, aż do
  wyczerpania zapasów.
 14. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia Usług w przypadku, gdy
  podane przez Klienta dane są niedokładne i uniemożliwiają świadczenie Usług, w
  szczególności uniemożliwiają weryfikację danych Klienta.
 15. Ilość Usług oferowanych w ramach Serwisu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 16. Usługa elektroniczna Formularza Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
  charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania Rezerwacji za jego
  pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania dokonywania Rezerwacji za
  jego pośrednictwem przez Klienta.

§ 4
Sposoby i Terminy Płatności

 1. Płatność z tytułu zawarcia Umowy następuje za pośrednictwem serwisu

  a) eService.pl.
  Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej
  https://www.eservice.pl/ Obsługę płatności elektronicznych i kartą
  płatniczą prowadzi jako agent rozliczeniowy:
  eService Sp. z o.o.
  ul. Jana Olbrachta 94
  01-102 Warszawa
  KRS 0000490970
  NIP 1181477610

  b)  Przelew tradycyjny na wybrany nr konta 
  PL70150010411010402423780000
  lub
  PL37114020040000300274185523
  szczegóły przelewu podane będą w wiadomości potwierdzającej rezerwację.

  c) Gotówką w Obiekcie Victoria. 
 2. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z treścią nin. Regulaminu po stronie Klienta
  powstaje obowiązek płatności na rzecz Usługodawcy ceny wynikającej z Umowy. Klient
  może wywiązać się ze wskazanego powyżej obowiązku na skutek skorzystania z
  oferowanego za pośrednictwem Serwisu systemu płatności online, przelewu lub płatności gotówką.

§ 5
Reklamacja

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, usług elektronicznych
  oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu mogą zostać złożone przez
  Klienta w formie elektronicznej za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ustkawakacje.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
  a. nazwę/imię i nazwisko Klienta,
  b. siedzibę/adres zamieszkania Klienta oraz adres do korespondencji,
  c. dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
  d. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do
  kontaktu ze strony Klienta.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpływu.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności może: (i) zwrócić się do wojewódzkiego
  inspektora Inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
  sprawie polubownego sporu, (ii) zwrócić się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z
  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, (iii) zwrócić się o
  bezpłatna pomoc prawna do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub
  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów).
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy
 6. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013
  z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
  oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
  (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument zawierający
  umowę na odległość ma prawo skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ODR).
 7. Platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne,
  szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między
  konsumentami a przedsiębiorcami z wszystkich krajów Unii Europejskiej w przypadku
  umów zawieranych na odległość.
 8. Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

§ 6
Anulowanie Rezerwacji

 1. Możliwe jest anulowanie Rezerwacji przez Klienta, jednak
  nie później niż na 30 dni przed planowaną datą świadczenia Usługi.
 2. Anulowanie Rezerwacji może zostać dokonane przez Klienta wyłącznie drogą
  elektroniczną za pośrednictwem serwisu w panelu klienta lub za pomocą poczty email pod adresem info@ustkawakacje.pl
 3. W przypadku anulowania Rezerwacji z zachowaniem terminu oraz sposobu, o których
  mowa w ustępie 2 i 4 powyżej, pełna cena Usługi zostanie zwrócona do 14 dni roboczych
  na wskazany rachunek bankowy Klienta.
 4. Usługodawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany lub anulowania
  Rezerwacji w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiego
  działania przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się
  niezwłocznie skontaktować z Klientem i poinformować go o powyższym. Jednocześnie
  Usługodawca w miarę możliwości zaproponuje Klientowi inny termin wykonania Usługi.
  W przypadku, gdy nie będzie to możliwe Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego
  Strona | 7
  zwrócenia Klientowi, na jego rachunek bankowy, wszelkich opłat, które Klient uiścił na
  rzecz Usługodawcy w związku z dokonaniem Rezerwacji.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Ochrona danych osobowych w naszym serwisie regulowana jest na podstawie polityki prywatności – https://ustkawakacje.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
  prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks
  cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym
  konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądom
  właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym
  konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostanie poddane sądom
  właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku
  zaistnienia: (i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, (ii) zmiany
  obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, (iii) zmiany
  funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu
  dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.  Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów
  zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu
  być dostarczany drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2023 r